Brief aan de gemeenteraad ongevraagd advies over het Arbeidsmarktbeleidsplan en DVO

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Betreft: ongevraagd advies over het Arbeidsmarktbeleidsplan en DVO

Nijmegen, 22 november 2019

Geachte leden van de raad,

In onze vergadering van oktober hebben we het Arbeidsmarktbeleidsplan besproken. Ook zijn wij aanwezig geweest bij de regionale bijeenkomst van adviesraden op 25 september 2019 in het Kasteel te Wijchen.
De Cliëntenraad Participatiewet is het met het college eens dat er meer aandacht moet komen voor de begeleiding van de kandidaten/ werklozen.

Advies 

Wij adviseren u om extra aandacht te hebben voor de Focusgroepen (jongeren, 55+-ers, status-houders). Zij moeten intensiever worden begeleid.
Wij adviseren meer kandidaat gericht te werken. Deze veranderde focus moet ook tot uiting komen in de opdracht aan het Werkbedrijf.
Geef competenties van kandidaten meer aandacht. Vraag en aanbod alléén is niet meer voldoende.
Het Werkbedrijf zal beter inzicht moeten verwerven in de competenties van hun kandidaten en deze
daardoor adequater gaan begeleiden en ondersteunen.

Hoe?

Wij adviseren de DVO strakker en meer doelgericht in te richten. Ook de monitoring van de kandidaten kan beter.
Het Werkbedrijf zal beter moeten laten zien wat ze doen. Het Werkbedrijf zal meer competentie gericht moeten gaan kijken naar hun kandidaten en op die manier de match gaan maken met werkgevers. Ook het UWV (leer-werkloket) en ‘house of skills’ is bezig met het in kaart brengen van competenties. Leer daarvan!

Loket Zorg en Inkomen

Wil het tot goede resultaten komen zal ook het Loket Zorg en Inkomen haar kandidaten moeten kennen. Veel contacten van kandidaten lopen via de wijkteams. Er is vaak veel meer aan de hand dan alleen werkloosheid.
Daarom adviseren we dat er een veel betere samenwerking moet komen tussen de sociaal wijkteams en het werkbedrijf. Wij adviseren om dit ook vast te leggen in de dienstverleningsovereenkomst.

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is een taak van het Werkbedrijf. Als mensen kwetsbaar zijn, betekent dit vaak dat zij, als het traject niet lukt, in de bijstand terecht komen. Er zou de mogelijkheid moeten bestaan dat mensen op de participatieladder altijd een stapje terug kunnen zetten. Dus als je een stap extra zet en het lukt niet, dan moet je zonder consequenties een stap terug kunnen doen.

Inzet ervaringsdeskundigheid

Wij adviseren u om bij het Werkbedrijf ruimte te maken voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Het UWV heeft hiermee goede ervaringen. Die ervaringsdeskundigen kunnen de andere medewerkers een zekere sensibiliteit leren.

Jonggehandicapten

Wij adviseren u om voor alle jonggehandicapten die onder de Participatiewet vallen een passend aanbod te maken, zodat zij niet thuis komen te zitten met een minimaal, of zelfs geen, inkomen. Perspectief bieden in participatie is voor deze groep essentieel. Hun toekomst hangt hiervan af.
Dus maak voor en met elke jonggehandicapte een plan.

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Verder adviseren wij om anders naar aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te kijken en meer talent gericht aan plaatsing te doen. Daarbij adviseren wij in de dienstverleningsovereenkomst ook op te nemen dat de mogelijkheden in de eigen organisatie nadrukkelijk moeten worden onderzocht. Een interessant kijkkader is het rapport buiten de gepade banen, waarin een aantal baantechnieken staan voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Met vriendelijke groet,
Marc Seveke
Voorzitter Cliëntenraad Participatiewet