Impressie bijeenkomst Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg 27 augustus 2020

De ‘coronaproof’-bijeenkomst over de Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg op 27 augustus in de Jan Massinkhal was goed bezocht. Door zowel bewoners uit de omliggende wijken als ondernemers uit Winkelsteeg. In totaal hadden zo’n 120 mensen zich aangemeld, waarvan een groot aantal (verdeeld over drie tijdsblokken) kwam luisteren en meedenken over de plannen. Na de presentatie over de ideeën dusver praatten de deelnemers aan tafels door over de plussen en minnen, kansen en bedreigingen van de gebiedsontwikkeling. Dat leverde flink wat input en ideeën op, waarvoor veel dank!

Mooie ideeën, ook aandacht voor omliggende wijken 

Over het algemeen waren de aanwezigen positief over de ideeën voor het gebied. Mensen zien kansen om Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg te verbeteren en te verlevendigen. Ook de ambitie om de ‘afstand’ tussen Dukenburg en de rest van de stad te verkleinen, ziet men als een pluspunt. Daarbij werd wel aandacht gevraagd voor de omliggende wijken, want hoe profiteren die van deze plannen (de nadruk ligt immers op Winkelsteeg)? Een aantal aanwezigen vindt dat er te weinig gebeurt in Dukenburg en Neerbosch-Oost en dat er veel achterstallig onderhoud is. Ze zouden graag zien dat Kanaalzoneontwikkeling wat meer ‘de wijken in wordt getrokken’ en dat er goede verbindingen komen. Zodat er straks geen ‘tweede rand’ ontstaat achter hoogbouw aan het kanaal. Ook kunnen de ‘steppingstones’ (plekken voor activiteiten en ontmoeting) doorgetrokken worden naar Hatert en ook in Neerbosch-Oost mag wel een ontmoetingsplek komen. 

Het kanaal als kans

Het beter benutten van het Maas-Waalkanaalkanaal zagen de meeste aanwezigen als een grote kans op meer levendigheid in het gebied. En om de nu ervaren verloedering en onveiligheid (door hangjongeren) te verminderen. Ze pleitten ervoor om de zone langs het kanaal zo in te richten dat er mensen naartoe worden getrokken. Met laagdrempelige activiteiten (markt, kunst workshops) en mogelijkheden om te recreëren, sporten, vissen en wandelen. En met een bankjesknooproute met waterdrinkpalen, en ook horeca met een terras in de zon aan het kanaal.

Met goede verbindingen voor langzaam verkeer, zodat je snel het kanaal over kunt. Het idee voor een brug voor fietsers en voetgangers werd geopperd of, als dat niet mogelijk is, een veerpontje, watertaxi of zelfs een tokkelbaan. Ook een goede verbinding tussen de verschillende verblijfsplekken vond men belangrijk. Tegelijkertijd moet de rust die nu langs het kanaal ervaren wordt ook voldoende behouden blijven. Ook werd aandacht voor veiligheid gevraagd in verband met het scheepverkeer en de combinatie met woningbouw in de toekomst.

Vragen bij ondernemers Winkelsteeg

De aanwezige Winkelsteeg ondernemers zaten met de nodige vragen. Ze gaven aan vooral behoefte te hebben aan duidelijkheid over wanneer er waar in het gebied iets gaat veranderen en wat dat voor hun onderneming betekent. De nu aanwezige onzekerheid werkt door in besluiten over investeringen en verbouwingsplannen. Ook zouden sommige bedrijven naar een plek elders aan het kijken zijn. Ideeën en wensen waren er ook: zo zou de noordzijde van de Nieuwe Dukenburgseweg behouden moeten blijven voor industrie, is er behoefte aan kleine bedrijfsruimtes en aan bedrijven die consumenten trekken. Een subsidie voor gevelverbetering zou ook welkom zijn voor de verouderde bedrijfsunits, zodat de uitstraling verbeterd kan worden. 

Bereikbaarheid

Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit zagen aanwezigen kansen om een aantal bestaande knelpunten op te lossen, zoals de verkeersafwikkeling van het kruispunt met de S100 en bij de Neerbosscheweg richting Anac, de drukte op de Energieweg, de enkele uitgang van Neerbosch-Oost en de busverbindingen bij station Goffert (nu veel afstand tussen overstaphaltes). Ook de oversteek vanaf de Graafseweg naar het station vraagt volgens een aantal deelnemers om verbetering (niet veilig en onaantrekkelijk), net als de fietsverbindingen langs de S100. Onderdeel van de gepresenteerde ideeën is het verleggen van de Graafseweg bij het station (naast elkaar van de rijbanen). Dit wilden enkele deelnemers liever richting station in plaats van de bestaande woningen. Er was ook een pleidooi voor behoud van het fietspad bij de Vossendijk, zo min mogelijk verkeer door Hatert en meer voortouw door de gemeente in het stimuleren van duurzaam openbaar vervoer. Ook het bereikbaar maken van station Goffert over de Novio Tech Campus heen werd genoemd als kans (de ontsluiting met het achterliggende gebied ontbreekt nu). En waar moeten bezoekers van evenementen en NEC-wedstrijd straks eigenlijk parkeren?

Woningbouw

Ook wat betreft woningbouw kwamen wensen naar voren: zo gevarieerd mogelijk, levensloopbestendig en energieneutraal. Voldoende woningen voor ouderen (gelijkvloers of appartementen) zou positief bijdragen aan de doorstroming in de omliggende wijken. Over het mengen van woningen en bedrijvigheid vroeg een aantal aanwezigen zich af of dat wel goed zou gaan, bijvoorbeeld qua geluidsoverlast. 

Over de tijdelijke woningbouw op het NDW21-terrein (bij de gemeentewerf) werd ook een aantal vragen gesteld, zoals: Waarom tijdelijk wonen? Wanneer? Wat gebeurt er met de aangrenzende bedrijfspercelen? Wordt het bestemmingsplan gewijzigd?

Behoud het groen 

Een zorg die geregeld terugkwam tijdens de avond was het behoud van het bestaande groen in dit centrale stuk Nijmegen, zoals bij Landgoed Winkelsteeg en bij Pluryn (“Wordt dit openbaar?”). Verschillende bewoners stellen de huidige rust en groene omgeving zeer op prijs. Ook met het oog op hittestress werd het belang van voldoende groen in het gebied benadrukt.