Algemene huurvoorwaarden wijkcentra seizoen 2021-2022

Algemene bepalingen

Definities

 • Overeenkomst: de tussen de gemeente Nijmegen (verder: verhuurster) en wederpartij (verder: huurder) gesloten overeenkomst tot huur van (een deel van) een gemeentelijk wijkcentrum.
 • Gehuurde: het wijkcentrum inclusief inventaris dan wel een deel van het wijkcentrum inclusief inventaris.
 • Seizoenshuur: de in een door beide partijen ondertekende overeenkomst vastgelegde huur beginnend en eindigend zoals vermeld in de overeenkomst.
 • Incidentele huur: de overeenkomst voor een incidenteel tijdvak aangegaan en die door middel van een door verhuurster afgegeven huurbewijs wordt bevestigd.
 • Wijkgebonden/wijkgericht: De deelnemers zijn  woonachtig  in de gemeente Nijmegen.

Het bepaalde in deze overeenkomst is ook van toepassing op (rechts)personen aan wie de betreffende ruimte in gebruik zijn gegeven. Betreffende (rechts)personen worden in deze voorwaarden ‘huurders tegen nultarief’ genoemd.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst zijn de bepalingen van Boek 7, Titel 4 (Huur) Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Nultarief, gereduceerd en basistarief

Het onderling ontmoeten van bewoners wil de gemeente Nijmegen stimuleren. Daarom is het gebruik van een ruimte voor activiteiten voor en door bewoners gratis. Wij noemen dat het nultarief.  Het gereduceerd tarief is voor sociaal-maatschappelijke activiteiten, die worden ondersteund door professionele en betaalde krachten,  waar bewoners gratis aan deel kunnen nemen. Hier wordt geen bijdrage aan de deelnemers gevraagd, behalve een eventuele vergoeding voor de gebruikte materialen. Alle overige activiteiten vallen (voor zover deze zijn toegestaan in de accommodatie) voor de huur van ruimten onder het basistarief. 

Gebruik tegen nultarief

Huurders tegen nultarief zijn verplicht 48 uren van tevoren verhuurster ervan in kennis te stellen als het geplande gebruik van de ruimte geen doorgang vindt.
Indien de huurder drie keer, zonder voorafgaand bericht, geen gebruik heeft gemaakt van het gehuurde, is huurder verplicht per gereserveerde datum € 6,05 te betalen.
Indien een huurder door het opgeven van onjuiste informatie ten onrechte in het nultarief is ingedeeld, zullen wij de onterecht niet betaalde huur gedurende het lopende seizoen in rekening brengen.

Huurtijd, aanvaarden en gebruik accommodaties

 • Huurtijd en openingstijden: Huren van het wijkcentrum is mogelijk per kwartier, met een minimum huurtijd van een uur. Het voorbereiden van de activiteit (zaal inrichten, opstellen apparatuur, opruimen materialen e.d.) wordt als huurtijd aangemerkt. De openingstijden variëren per wijkcentrum; het wijkcentrum is in ieder geval geopend tot een half uur na de laatste activiteit.
 • Aanvaarding gehuurde
  • Huurder aanvaardt het gehuurde in de basisopstelling (zoals aangegeven in de ruimte) en in de staat waarin het zich bij aanvang van de huur bevindt.

  • ​​​​​​Huurder meldt afwijkingen ten opzichte van de tussen hem en verhuurster opgemaakte beschrijving, bij aanvang van de voor die dag/dagdeel geldende huur, aan de beheerder van het wijkcentrum. Indien huurder dit verzuimt, wordt een afwijking van de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang bevond geacht het gevolg te zijn van het handelen van huurder dan wel van personen waarvoor hij aansprakelijk is.

  • ​​​​​​huur is inclusief het podiumgedeelte in de zaal; de huur is exclusief gebruik van geluids- en/of av-apparatuur.

 • Gebruik accommodaties
  • Huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven.
  • Detailhandel en andere commerciële activiteiten zijn niet toegestaan in de accommodatie.
  • Dieren zijn, met uitzondering van een blindengeleidehond, niet toegestaan in de accommodatie.

Annuleren of wijzigen boekingen en/of opties, opzeggen en verlengen huurcontract 

 • Annuleren boekingen en/of opties incidentele huur: Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor de gereserveerde datum. Bij annulering binnen twee weken voor de gereserveerde datum wordt de huur volledig in rekening gebracht.
 • Tussentijdse opzegging seizoenshuur: De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in het contract. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst of annuleren van een (1) of meer data en/of tijden is wederzijds mogelijk en dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 • Wijziging van de huurovereenkomst: Bij wijziging van de huurovereenkomst wordt per mutatieverzoek een bedrag van € 6,05 in rekening gebracht.
 • Verlenging: Verlenging van de gesloten overeenkomst is uitsluitend mogelijk als dit schriftelijk van beide zijden is vastgelegd.  
 • Beëindiging door verhuurster
  • Verhuurster kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien huurder zich schuldig maakt aan discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

  • Indien huurder een of meer voorwaarden of bepalingen van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt, heeft verhuurster het recht de huur per direct te beëindigen, zonder dat huurder een beroep kan doen op vergoeding van schade.

 • Verhuurster kan bij onvoorziene omstandigheden in de wijk, een beroep doen op ruimte die door huurder is gereserveerd. In voorkomend geval zal hierover z.s.m. met de huurder contact worden opgenomen en alternatieve ruimte worden aangeboden.

Adresgegevens, betalingsvoorschriften

 • Verwerking (persoons-)gegevens: voor de uitvoering van de met huurder gesloten overeenkomst worden de noodzakelijke (persoons-)gegevens van huurder opgenomen in een gegevensbestand. Het privacy reglement van de gemeente Nijmegen vindt u op www.nijmegen.nl
 • Contactpersoon huurder: bij inschrijving onder nummer van de Kamer van Koophandel hanteert verhuurster het (post)adres conform de gegevens van de Kamer van Koophandel. In alle andere gevallen geldt het woonadres van de huurder. In geval van wijziging van de contactpersoon van huurder en/of wijziging van het (factuur-)adres en/of telefoonnummer van huurder, is huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurster mee te delen.
 • Betaling huur
  • Bij contante betaling wordt direct na afloop van de activiteit (bij voorkeur per pin) afgerekend bij het beheer.
  • Bij automatische incasso of betaling per factuur vindt verrekening van de huur vooraf plaats per kwartaal.
  • Consumpties en/of extra verhuur worden achteraf geïncasseerd.
  • Factuurbedragen tot € 25,- moeten in de accommodatie (bij voorkeur per pin) worden betaald. Het sturen van verzamelfacturen hoger dan € 25,- is in overleg mogelijk.
  • Als huurder de betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt is huurder gehouden de door verhuurster gemaakte kosten van invordering en wettelijke rente te betalen.
 •  Administratiekosten
  • Per nieuwe overeenkomst dient huurder € 6,05 administratiekosten te betalen. Deze worden bij de eerste huur in rekening gebracht. In het seizoen 2021-2022 passen wij dit – i.v.m. de nasleep van de coronamaatregelen – niet toe.

Verantwoordelijkheid huurder, huisregels en verbodsbepalingen

 • Toezicht door huurder:Gedurende de tijden dat huurder van het gehuurde gebruik maakt dient hij zorg te dragen voor voldoende toezicht (in voorkomende gevallen inclusief EHBO-toezicht).
 • Huisregels: huurder en personen die zich met goedvinden van huurder in de accommodatie bevinden dienen zich te houden aan de huisregels. De huisregels en openingstijden zijn duidelijk zichtbaar in de accommodatie. De beheerder van de accommodatie mag, indien noodzakelijk, altijd de ruimte betreden.
 • Huur keuken: in onze keukens gelden de hygiëneregels conform de HACCP. De keuken wordt na gebruik schoon opgeleverd door de huurder; dit valt binnen de huurtijd.
 • Ontruiming(soefeningen): de huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
 • Buma/Stemra en/of Sena : huurder is zelf verantwoordelijk voor het in voorkomend geval betalen van de vergoeding aan Buma/Stemra of Sena.
 • Rookverbod:
  • Het is verboden te roken in de accommodatie en de onmiddellijke nabijheid. De e-sigaret en de shisha-pen zijn eveneens niet toegestaan.
  • Huurder vrijwaart verhuurster voor de gevolgen van boeteoplegging wegens het niet nakomen van het bepaalde in de Tabakswet.
 • Parkeren: wij houden rekening met de omwonenden. Daarom vragen wij al onze bezoekers zoveel mogelijk gebruik te maken van aanwezige parkeerterreinen. Laden en lossen kan voor een korte tijd voor de deur.

Inrichting accommodatie 

De huurder mag de zaal, na overleg met het beheer, naar eigen idee inrichten. Inrichting en/of elementen van religieuze of levensovertuigende aard moeten na gebruik van de ruimte worden verwijderd. De zaal dient na afloop van de activiteit, maar binnen de huurtijd, in de basisopstelling teruggeplaatst te zijn. De huurder dient de clubmaterialen e.d. op de daartoe bestemde plaatsen op te bergen. Blijft de huurder (inclusief de huurder tegen nultarief) in gebreke, dan worden extra kosten voor beheer (tegen het geldend manuurtarief) in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid, kosten en schade

 • Aansprakelijkheid voor schade
  • Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde (daaronder begrepen inventaris) die is ontstaan door zijn toedoen of nalaten.
  • De huurder is jegens de verhuurster op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden.
  • Bij verhuur met sleutelbeheer is de huurder aansprakelijk voor de extra kosten die ontstaan in geval van vals alarm, indien dit vals alarm veroorzaakt is door foutieve in/uitschakeling van het alarm of door andere nalatigheid van de huurder. Bij verlies van een sleutel worden de hiermee gepaard gaande kosten in rekening gebracht bij de huurder.
 • Schoonmaakkosten: als het gehuurde, na gebruik door huurder, meer schoonmaakwerkzaamheden vergt dan op basis van goed gebruik door huurder mocht worden verwacht, is huurder gehouden de kosten van de extra schoonmaakwerkzaamheden aan verhuurster te vergoeden.
 • Uitsluiting aansprakelijkheid: verhuurster is niet aansprakelijk voor schade van huurder of personen of goederen die zich met goedvinden van de huurder in het gehuurde bevinden, voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Colofon

Uitgave van de gemeente Nijmegen afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties, Verhuurbalie telefoon 024 - 329 33 00 met ingang van seizoen 2021 - 2022 huurvoorwaarden wijkaccommodaties