Huurvoorwaarden wijkcentra seizoen 2024 - 2025

A. Algemene bepalingen

1. Definities

Contract: het contract tussen de gemeente Nijmegen (verder: verhuurder) en andere partij (verder: huurder) voor de huur van (een deel van) een gemeentelijk wijkcentrum.

Huurbevestiging: de bevestiging van het contract die de huurder ontvangt van verhuurder. In de bevestiging staat welk wijkcentrum, welke ruimte op welk tijdstip gehuurd is. Wat in de huurbevestiging staat, geldt ook voor (rechts)personen die tegen nultarief huren. Zulke (rechts)personen worden in deze voorwaarden ‘huurders tegen nultarief’ genoemd.

Gehuurde: (deel van) het wijkcentrum met inventaris 

Inventaris: spullen die in de ruimte aanwezig zijn, zoals op de website staat.

Seizoenshuur: de voor een seizoen vastgelegde periodieke huur met begindatum en einddatum zoals vermeld in de huurbevestiging, waarbij huurder ruimtes reserveert en de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Incidentele huur: de huur voor een enkele keer die door verhuurder is bevestigd. 

2. Toepasselijk recht

Voor het huurcontract gelden de regels van Boek 7, Titel 4 (Huur) Burgerlijk Wetboek als deze niet anders zijn in het contract of in deze huurvoorwaarden.

B. Sociaal maatschappelijke tarieven: nultarief, kortingstarief en basistarief

a. Voor het bepalen van het tarief voor het huren van een ruimte in een wijkcentrum gelden de regels van het Verhuurkader “Een ruimte huren in een gemeentelijk wijkcentrum in Nijmegen”.

b. Het onderling ontmoeten van bewoners wil de gemeente Nijmegen aanmoedigen. Daarom is het gebruik van een ruimte voor activiteiten gratis als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Minstens 75% van de deelnemers aan de activiteit komt uit (regio) Nijmegen
 2. De activiteit heeft een maatschappelijk doel
 3. De activiteit is niet bedoeld om winst te maken
 4. De activiteit heeft een open karakter, iedereen die tot de doelgroep behoort kan deelnemen
 5. De activiteit wordt helemaal georganiseerd door vrijwilligers (die eventueel tijdelijk professioneel ondersteund worden) 
 6. Deelnemen aan de activiteit is gratis; er mag alleen een vergoeding worden gevraagd voor materiaal dat wordt gebruikt tijdens de activiteit. 
  Wij noemen dit het nultarief. Het kortingstarief geldt voor activiteiten die ook aan bovenstaande voorwaarden voldoen, maar op punt 5 en/of punt 6 verschillen:
 7. De activiteit wordt georganiseerd door meer vrijwilligers dan betaalde medewerkers (of een gelijk aantal)
 8. Deelnemen aan de activiteit is niet gratis; er wordt een vergoeding gevraagd die niet hoger is dan de kosten van de activiteit en de organisatie

Alle overige activiteiten vallen (voor zover deze mogen in het wijkcentrum) onder het basistarief. 
Bovenstaande voorwaarden is een samenvatting van de voorwaarden uit het Verhuurkader “Een ruimte huren in een gemeentelijk wijkcentrum in Nijmegen”.

c. Elk jaar worden de tarieven voor de incidentele huur per 1 augustus geïndexeerd. 
 

C. Gebruik tegen nultarief

a. Huurders tegen nultarief moeten 1 week van tevoren aan de verhuurder doorgeven als het geplande gebruik van de ruimte niet door gaat.

b. Huurders tegen nultarief betalen wel voor consumpties en extra’s (zoals beamer, flipover, audio-installatie en opslagruimte).

c. Als de huurder tegen nultarief niet verschijnt zonder dit vooraf te hebben gemeld, moet de huurder alsnog de huurprijs (basistarief) van de zaal betalen. 

d. Als een huurder onjuiste informatie heeft gegeven en hierdoor onterecht in het nultarief is ingedeeld, moet de huurder de huurprijs (basistarief) alsnog betalen. 

D. Huurtijd, akkoord gaan en gebruik wijkcentrum

1. Huurtijd/openingstijden

a. Huren een ruimte in het wijkcentrum is mogelijk per half uur, met een minimum huurtijd van een uur. 

b. Het voorbereiden van de activiteit (zaal inrichten, opstellen apparatuur, opruimen materialen e.d.) valt binnen de huurtijd. 

c. De openingstijden verschillen per wijkcentrum. Huren buiten openingstijden kan bij uitzondering alleen in overleg met de teamleider van het wijkcentrum.

2. Akkoord gaan

Huurder gaat akkoord met het gehuurde in de basisopstelling (zoals vermeld in de ruimte) en in de staat waarin het zich bij start van de huur bevindt.

3. Gebruik wijkcentrum

a. Huurder mag het gehuurde niet (voor een deel) aan een ander in gebruik geven of verhuren.

b. Activiteiten die in strijd zijn met de Wet Markt en Overheid zijn niet toegestaan in het wijkcentrum.

c. Dieren zijn (behalve een hulphond), niet toegestaan in het wijkcentrum.

d. De beheerder van het wijkcentrum mag altijd in een ruimte komen als het nodig is.
 

E. Annuleren of wijzigingen van bevestigde reserveringen

1. Annuleren boekingen en/of opties

a. Seizoenshuurders en incidentele huurders kunnen kosteloos annuleren tot 1 week voor de gereserveerde datum. Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde datum moet het complete huurbedrag betaald worden.

b. Online boekingen van spreekkamers, met een oppervlakte kleiner dan 26 m2, gemaakt door ketenpartners kunnen kosteloos geannuleerd worden.

2. Beëindiging door verhuurder

a. Verhuurder kan het contract direct annuleren als de huurder gediscrimineerd heeft vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of om welke reden dan ook, zonder dat huurder vergoeding van schade kan aanvragen.

b. Als de huurder een of meer voorwaarden of regels van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt, mag de verhuurder de huur per direct beëindigen, zonder dat huurder vergoeding van schade kan aanvragen.

3. Onvoorziene omstandigheden

Wijkcentra zijn belangrijk in crisissituaties en noodgevallen. Ook zijn de wijkcentra een locatie voor de verkiezingen en informatieavonden voor bewoners. Verhuurder kan bij zulke (onverwachte) situaties, de ruimte(s) gebruiken die door huurder is gereserveerd. Verhuurder zal dan hierover zo snel mogelijk met de huurder contact opnemen en als het kan een andere ruimte aanbieden. Onvoorziene omstandigheden kunnen er ook toe leiden een wijkcentrum te sluiten, zoals (te weinig) beheer of geen/te weinig activiteiten.

F. Adresgegevens, betalingsregels

1. Verwerking (persoons-) gegevens

Voor het uitvoeren van het contract met huurder, slaat de verhuurder alleen de noodzakelijke (persoons-)gegevens van huurder op in een gegevensbestand. Hoe de  gemeente Nijmegen omgaat met de privacy van persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring.

2. Contactpersoon huurder

Bij inschrijving onder nummer van de Kamer van Koophandel gebruikt verhuurder het (post)adres volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel. In alle andere gevallen geldt het woonadres van de huurder. In geval van aanpassing van de contactpersoon van huurder, (factuur-)adres of telefoonnummer, is huurder verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail (verhuurwijkcentra@nijmegen.nl) aan verhuurder door te geven.

3. Betaling huur

a. Bij contante betaling wordt direct na afloop van de activiteit (bij voorkeur per pin) betaald in het wijkcentrum.

b. Bij automatische incasso of betaling per rekening is de betaling van de huur maandelijks achteraf.

c. Rekeningen tot € 25,- moeten in het wijkcentrum (bij voorkeur per pin) worden betaald. Het sturen van verzamelrekeningen hoger dan € 25,- kan in overleg. Het kan zijn dat de rekening hierdoor een maand later wordt verstuurd.

d. Consumpties en/of extra verhuur worden achteraf per rekening betaald.

e. Huurders tegen nultarief betalen consumpties en extra’s (zoals beamer, flipover, audio-installatie en opslagruimte) direct na de activiteit in het wijkcentrum.

f. Als huurder (een deel) van de rekeningen niet kan betalen, moet huurder de kosten betalen die de verhuurder maakt voor de maatregelen om het geld betaald te krijgen en voor wettelijke rente. 

G. Verantwoordelijkheid huurder, huisregels en verboden

1. Toezicht door huurder

De huurder is ervoor verantwoordelijk dat de deelnemers van zijn activiteiten het wijkcentrum gebruiken zoals bedoeld. En dat zij zich houden aan de (huis)regels van het wijkcentrum. De gemeente kan de toegang tijdelijk of voor altijd verbieden, of het huurcontract beëindigen, als men zich niet houdt aan de (huis)regels. 

2. Huisregels

De huisregels zijn:

 • We gaan met respect met elkaar om
 • Houd rekening met andere bezoekers
 • Alleen een hulphond is welkom (geen andere dieren)
 • U mag hier geen spellen doen met geld of andere waardepapieren als inzet
 • U mag geen eigen eten en drinken meebrengen in ons wijkcentrum; u kunt dit kopen in het wijkcentrum.
 • Volg altijd aanwijzingen van de beheerder op

3. Huur keuken

a. In onze keukens gelden de hygiëneregels volgens de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Dit is een voedselveiligheidssysteem wat onder de Europese wetgeving valt. 

b. De huurder zorgt na gebruik van de keuken dat deze schoon en compleet is; de schoonmaak valt binnen de huurtijd. Er zijn schoonmaakmiddelen in de keuken en deze kunnen door de huurder gebruikt worden. 

c. De inventaris in de keuken mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd is. Na gebruik zet of legt de huurder de spullen op de daarvoor bestemde plaats terug. 

d. Als de keuken na gebruik niet is schoongemaakt, moet de huurder hiervoor de extra kosten betalen. 

e. Als er schade is aan de inventaris ontstaan door verkeerd gebruik kan de verhuurder aan de huurder vragen de schade te betalen.

f. Bij het huren van de keuken mag de huurder etenswaar meenemen voor de kookactiviteit. Dranken die niet als ingrediënt worden gebruikt, mag u niet meenemen. Drinken voor bij een kookactiviteit koopt u in het wijkcentrum.

4. Ontruiming (oefeningen)

De huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen bij een noodsituatie of een oefening voor de brandveiligheid.

5. Muziek en/of film in de gehuurde ruimte

Als huurder tijdens de activiteit gebruik wil maken van muziek, tv en/of film, dan is huurder zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vergoeding voor het mogen gebruiken er van. Dit moet huurder vooraf regelen met de daarvoor aangewezen instanties: Buma/Stemra (muziek), Videma (tv) of FilmService (films).

6. Rookverbod

a. Het is verboden te roken in het wijkcentrum en de directe omgeving van het wijkcentrum. De e-sigaret, vape en de shisha-pen zijn ook niet toegestaan. 

b. Huurder zal de regels uit de Tabakswet, zoals niet roken, strikt en zonder voorbehoud volgen. De Voedsel en Waren Autoriteit houdt toezicht op het uitvoeren van de Tabakswet. Huurder zorgt dat gemeente Nijmegen geen boetes krijgt door het niet volgen van het rookverbod door de huurder en/of deelnemers van zijn activiteiten.

7. Parkeren

Wij houden rekening met bewoners in de buurt. Daarom vragen wij al onze bezoekers zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerterreinen. Laden en lossen kan voor een korte tijd voor de deur.

H. Inrichting wijkcentrum

De huurder mag de basisopstelling van de zaal, na overleg met de beheerder van het wijkcentrum, voor de activiteit aanpassen. Inrichting en/of onderdelen die bij een religie of levensovertuiging horen, moeten na gebruik van de ruimte worden verwijderd. De zaal moet na afloop van de activiteit, maar binnen de huurtijd, in de basisopstelling worden teruggebracht. Er mag niets achterblijven in de ruimte; huurder moet eigen meegenomen materiaal zelf meenemen. Doet de huurder (inclusief de huurder tegen nultarief) deze dingen niet, dan moet hij betalen voor de extra kosten voor tijd van gemeentepersoneel. 

I. Verantwoordelijkheid, kosten en schade

1. Huurder verantwoordelijk voor schade

a. Huurder is verantwoordelijk voor schade aan het gehuurde (hierbij hoort ook de inventaris) die is ontstaan door zijn acties of door niets te doen. Dit betekent dat de huurder de schade moet vergoeden.

b. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van deelnemers aan zijn activiteiten.

2. Schoonmaakkosten 

De huurder betaalt de extra schoonmaakkosten als er na gebruik van het gehuurde meer schoongemaakt moet worden dan verwacht bij goed gebruik van het gehuurde. 

3. Geen verantwoordelijkheid verhuurder

Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade door welke oorzaak dan ook van personen of zaken bij de activiteiten van de huurder in de wijkcentra. Ook is verhuurder niet verantwoordelijk voor de vermissing of beschadiging van spullen van de huurder of van personen bij deze activiteiten. De verhuurder hoeft deze schades of beschadigingen niet te vergoeden.